Sign in
author image

کنراد کسلتون

کنراد یک کهنه کار صنعت است و دهه ها در صنعت شرط بندی و قمار فعالیت داشته است.


او بینش هایی در مورد شرط بندی های ورزشی، کازینوها و آخرین تبلیغات شرط بندی ارائه می دهد.

کنراد کسلتون 's Latest News

Load More